LTV Lockhorst


Baseline / ALV 2012

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering


Op 2 februari 2012 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in ons clubhuis. Deze terugblik is vooral bedoeld om de leden die niet op de ALV aanwezig waren nog even bij te praten.

Opening
Er waren voldoende (47) stemgerechtigde leden aanwezig, de vergadering is dan ook om 20.00 uur van start gegaan. Het was de bedoeling om de vergadering te ondersteunen met een powerpoint presentatie, maar helaas er kon geen verbinding met de beamer tot stand gebracht worden.
De voorzitter stond in zijn welkomstwoord uitvoerig stil bij de highlights van het afgelopen jaar en benoemde de komende uitdagingen waarvoor we als vereniging staan.
Voor een gedetailleerde weergave hiervan;
KLIK hier...

Verantwoording
De notulen en alle jaarverslagen blijken soepel door de vergadering goedgekeurd te worden. Voor onze penningmeester (Ger Tigelaar) is het de eerste keer om de financiële cijfers te presenteren. Dat ging hem goed af; mogelijk ook vanwege de goede boodschap: 2011 is afgesloten met een winst van ca 5.000 euro en dat ondanks een tegenvaller voor hogere schoonmaakkosten en lagere inkomsten voor de sponsorbijdragen.
Het advies van de Kascommissie was dan ook om de penningmeester decharge te verlenen.
Voor de exploitatie van het afgelopen jaar;
KLIK hier...

Mutaties bestuur / commissies
De vergadering is akkoord om het bestuur met 1 à 2 personen uit te breiden. Deze uitbreiding is nodig om het zittende bestuur te ontlasten en de taken beter te kunnen verdelen. Er zijn nu geen mutaties in het bestuur.
Wel is er de vooraankondiging dat onze secretaris (Irene van Gangelen) op de volgende ALV zal aftreden als bestuurslid. Tevens wordt het komende vertrek van onze groundsman (Martin Polman) bekend gemaakt, hij stopt per 1 januari 2012. Geïnteresseerden; meldt je nu aan dan kan je nog een jaar meelopen en inzicht te krijgen in deze functies.
De scheidende commissieleden; Arjan, Mike, Ton, Gerben (TC); Henk (AC); Ruud, Gert (ECO); Marieke (SC); Paul, Ankie (LWC) en Annelies (BC) worden voor hun inzet bedankt met een fles wijn.


Begroting 2012
De door de penningmeester opgestelde begroting en voorgestelde contributietarieven 2012 worden door de vergadering goedgekeurd.
Voor een verkorte weergave van de begroting;
KLIK hier... en voor het overzicht contributietarieven; KLIK hier...

Komende projecten
Toelichting wordt gegeven op een aantal belangrijke projecten die voor dit jaar op de planning staan.
1. Ledenwerving
Het werven van nieuwe leden is vooral gericht op de jeugd. Onder aansturing van de LedenWerfCommissie worden dit jaar diverse acties hiervoor uitgewerkt.
Eén van deze acties heeft er inmiddels toe geleid dat LTV Lockhorst zich bij de KNLTB heeft aangemeld om officieel Tenniskids vereniging te mogen worden. Dit betekent dat de tennisopleiding van onze jeugd op professionele wijze door de KNLTB begeleid gaat worden.
Op korte termijn wordt meegedaan met het KNLTB initiatief van een Open Tennisdag, dit wordt samen met LTV Leusden op 24 maart georganiseerd.
2.Werving vrijwilligers
Lockhorst kampt nog steeds met een tekort aan vrijwilligers voor de diverse taken binnen onze vereniging. Zo is er altijd wel behoefte aan versterking voor commissies, toernooiorganisaties en het uitvoeren van hand- en spandiensten.
Dit project maakt gebruik van een beproefd concept met als primaire kenmerk verzamelen van aanvullende informatie van leden op basis van persoonlijk (bel-)contact en zo een effectieve invulling van de openstaande vacatures te bereiken.
 Bij de beide wervingsprojecten wordt gebruik gemaakt van de inbreng van combinatiefunctionarissen(CF), Lisanne Huijzendveld en Lauret Sanders. De CF's werken vanuit de SRO met als doel om meer kinderen aan het sporten te krijgen.
Lisanne en Lauret werken op basis van een aantal uren per week voor negen sportverenigingen in Leusden.
3.Opknappen clubhuis
Nu gebleken is dat er onvoldoende draagvlak binnen de vereniging is voor een omvangrijke modernisering van het clubhuis, wordt er gekozen voor een gefaseerde aanpak in de vorm van deelplannen.
Deze deelplannen moeten wel een geheel gaan vormen met het over enkele jaren te bereiken beoogde einddoel.
Voor 2012 is een bedrag van 20.000 euro gereserveerd; Paul Lomans neemt het voortouw om deelplannen op te stellen en deze te laten passen in het beoogde eindresultaat.

Over deze projecten zullen de leden via de nieuwsbrief en website geïnformeerd gaan worden.
Om ongeveer half elf wordt deze geanimeerde vergadering door de voorzitter afgesloten en volgt nog een nakeuvel ronde aan de bar.

Voor het volledige verslag van de ALV,
KLIK hier...
 
AH


Terug naar boven


Ogenblik a.u.b. ...